CANVI DE DATA EXCURSSIO SA DRAGONERA AL 15 DE JOLIOL